नयाँ भिडियोहरू

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू

थप
  • जीवनमा प्रवेश
  • बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
  • धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
  • परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम

परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “प्रस्तावना” | अंश ३९०

धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे तापनि थोरैले मात्र परमेश्वरप्रतिको विश्वासको अर्थ के हो र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुन तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन…

मण्डली जीवनका गवाहीहरू

थप
  • सुसमाचार गवाहीहरू
  • जीवन अनुभव