पुस्तकहरू

  • वचन शरीरमा देखा पर्नुहुन्छ

    आफ्‍नो कार्य गर्नको लागि देखा पर्नुभएका सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍टले सम्पूर्ण सत्यताहरूलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ, जसले मानवजातिलाई शुद्ध पार्छ र मुक्ति दिन्छ, अनि ती सबैलाई वचन शरीरमा देखा पर्नुहुन्छ मा समावेश गरिएका छन्। बाइबलमा लेखिएको यो वचन पूरा भएको छ: “प्रारम्‍भमा वचन हुनुहुन्थ्यो, र वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्थ्यो, र वचन नै परमेश्‍वर हुनुहुन्थ्यो” (यूहन्ना १:१)। वचन शरीरमा देखा पर्नुहुन्छ को सन्दर्भमा संसारको सृष्टिपछि, परमेश्‍वरले सारा मानवजातिलाई सम्‍बोधन गर्नुभएको यो नै पहिलो पटक हो। यी वाणीहरूले मानवजातिका बीचमा परमेश्‍वरले व्यक्त गर्नुभएको पहिलो वचनलाई निर्माण गर्छ, जसमा उहाँले मानिसहरूको खुलासा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ, र तिनीहरूसँग हृदयबाट हृदयमा बोल्‍नुहुन्छ र ती नै पहिला वाणीहरू हुन्, जसमा परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई उहाँका पाइलाहरू, उहाँ लेट्नुहुने स्थान, परमेश्‍वरको स्वभाव, परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, परमेश्‍वरका विचारहरू, र मानवजातिका निम्ति उहाँको सरोकारका बारेमा जान्न दिनुहुन्छ। के भन्‍न सकिन्छ भने सृष्टि भएपछि तेस्रो स्वर्गबाट परमेश्‍वरले मानवजातिसँग बोल्‍नुभएका प्रथम वाणीहरू यी नै हुन्, र देखा पर्न र वचनहरूद्वारा मानवजातिलाई आफ्‍नो हृदयको आवाज व्यक्त गर्नको लागि आफ्‍नो अन्तर्निहित पहिचान पहिलो पटक प्रयोग गर्नुभएको यही नै हो।
  • सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौटगरिएका वचनहरू

    उहाँको कार्यको बारेमा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौट गरिएका वचनहरू यस पुस्तकमा समावेश गरिएका छन्, र यसले राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनाको र उहाँको कार्यको साक्षी दिन्छ। परमेश्‍वर देखा पार्ने घटनाको निम्ति उत्कट इच्‍छा गर्नेहरू सबैलाई यी वचनहरूले येशू धेरै पहिले नै सेतो बादलमा फर्कनुभएको छ, र उहाँ सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍ट—बेह्रिएको चर्मपत्र खोल्नुहुने र सात वटा मोहरहरू तोड्नुहुने भनी प्रकाशको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरिएका थुमा नै हुनुहुन्छ भन्‍ने बारे पहिचान गराउनेछ।
  • न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ

    सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍टले मानिसहरूलाई नयाँ युगतर्फ डोर्याउँदै, तिनीहरूलाई न्याय गर्न र शुद्ध गर्नको लागि वचनहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ: राज्यको युग। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यलाई स्वीकार गर्नेहरू, र परमेश्‍वरका वचनहरूका पानीको भिजाई र बन्दोबस्‍तमा आनन्द मनाउनेहरू मात्रै साँचो रूपमा ज्योतिमा जिउन सक्छन्, जसद्वारा तिनीहरूले सत्य, बाटो, र जीवन प्राप्त गर्न सक्छन्।